Chuẩn mực kế toán là một tập hợp các nguyên tắc cơ bản, những hướng dẫn cần được tôn trọng khi thực hiện các công việc kế toán và khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính sao cho đảm bảo tính minh bạch của các báo cáo tài chính

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) gồm 26 chuẩn mực đã được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện) như sau:

Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực sau:

(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

1- Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho
2- Chuẩn mực kế toán số 03: Tài sản cố định hữu hình
3- Chuẩn mực kế toán số 04: Tài sản cố định vô hình
4- Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác

Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực sau:

(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

5- Chuẩn mực kế toán số 01: Chuẩn mực chung
6- Chuẩn mực kế toán số 06: Thuê tài sản;
7- Chuẩn mực kế toán số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
8- Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng
9- Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí đi vay
10- Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực sau:

(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

11- Chuẩn mực kế toán số 05: Bất động sản đầu tư
12- Chuẩn mực kế toán số 07: Các khoản đầu tư vào công ty liên kết
13- Chuẩn mực kế toán số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
14- Chuẩn mực kế toán số 21: Trình bày báo cáo tài chính
15- Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
16- Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan

Đợt 4: Ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực sau:

(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và Thông tư số 20/2006/TTBTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)

17- Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp
18- Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các
ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
19- Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế
toán năm
20- Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
21- Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận
22- Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và
các sai sót

Đợt 5: Ban hành ngày 28/12/2005 gồm 4 chuẩn mực sau:

(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006/TTBTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)

23- Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh
24- Chuẩn mực kế toán số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
25- Chuẩn mực kế toán số 19: Hợp đồng bảo hiểm
26- Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu

Link tải hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Viêt Nam TẠI ĐÂY

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *